Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego

KAREN-CLUB.COM

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

/zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. poz. 827/

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Sklep internetowy działający pod adresem www.Karen-Club.com prowadzony jest przez „KAREN” Katarzyna Sokołowska z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 20-24, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 330061635, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina, z nadanym numerem NIP 669-030-34-24, REGON 330061935, /w dalszej części Regulaminu, zwana Sprzedającym, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem Https://karen-club.com, w Sklepie /w dalszej części Regulaminu, zwanym Sklepem/.

 

Dane Kontaktowe:

 KAREN Katarzyna Sokołowska

Sklep internetowy Karen-Club

ul. Zwycięstwa 20-24

75-024 Koszalin

 

Numer telefonu 0048 94 346 33 66, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)

 

2.     Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklep Karen-Club.com i określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu oraz określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady oraz warunki zawarcia i wykonania za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie, a także dokonywania za pośrednictwem Sklepu rezerwacji towarów znajdujących się a asortymencie Karren-Club.com

 

3.     Dostęp do Regulaminu każdy Klient lub użytkownik portalu Karen-Club.com , może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji w formacie PDF lub na wybranym przez siebie nośniku.

 

4.     Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, dostępnych rozmiarach, wraz z oznaczeniem marki producenta https://karen-club.com. Informacje o produktach nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie wiążą Sprzedającego, a powinny być traktowane jak zaproszenie Klienta do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

 

 

 

§ 2

DEFINICJE

1.     Karen – Club.com – „KAREN” Katarzyna Sokołowska z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 20-24, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 330061635, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina, z nadanym numerem NIP 669-030-34-24, REGON 330061935,

 

2.     Sklep – sklep internetowy prowadzony przez „Karen” Katarzyna Sokołowska z siedzibą w Koszalinie pod adresem www.karen-club.com,

 

3.     Formularz – formularz zamówienia znajdujący się na stronie Sklepu w zakładce https://karen-club.com/basket/index

 

4.     Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok żcia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tą osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych,  albo osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną,   korzystająca ze Sklepu w szczególności poprzez składanie zamówień z logowaniem lub bez logowania, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie

 

5.     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

 

6.     Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej rejestracji, służący do składania zamówień /ofert zakupu Towaru/ z logowaniem do Konta, posiadający nadany unikatowy, indywidualny dla każdego Klienta login i hasło

 

7.     Newsletter – umożliwienie pobierania przez Użytkowników treści znajdujących się na portalu http://karen-club.com na indywidualne żądanie, w ramach udostępnionego mechanizmu internetowego

 

8.     Sprzedający – podmiot przystępujący do umowy sprzedaży towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

 

9.     Rejestracja – czynności związane z założeniem konta, w szczególności podanie danych osobowych, ustalenie indywidualnej nazwy Konta, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania zamówionego Towaru, w zależności od indywidualnej decyzji Klienta wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu

 

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające Towar prezentowany w Sklepie oraz jego ilość, stanowiące złożenie Karen-Club.com przez Klienta oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia

 

 

 

11.  Towar – asortyment dostępny w serwisie sprzedaży on-line na portalu http://karen-club.com

 

12.  Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem

 

13.  Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu http://karen-club.com 

§ 3

REJESTRACJA I KONTO KLIENTA

1.     Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Karen-Club.com, w tym korzystania ze Sklepu, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych;

 

1)    połączenie z siecią Internet

2)    posiadanie przeglądarki internetowej;

a)     Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej

b)    Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej,

c)     Opera w wersji 12.0 i wyższej,

d)    Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej,

e)     Safari w wersji 5.0 i wyższej

3)    Posiadanie przez Klienta czynnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej

4)    Minimalna rozdzielczość ekranu 1024  x 768 pikseli

 

2.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Karen-Club.com podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klientów, poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

 

3.     Rejestracja oraz założenie Konta na portalu http://karen-club.com jest dobrowolne i bezpłatne.

 

4.     Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, poprzez podanie prawdziwych danych i przesłanie do Sprzedającego na link

http://karen-club.com/user/loginUser Sprzedający potwierdza rejestrację dokonaniem aktywacji osobistego elektronicznego Konta dla każdego Klienta indywidualnie.

 

5.     Klient może posiadać tylko jedno Konto.

 

6.     Zabrania się korzystania z Kont innych Klientów oraz udostępniania możliwości korzystania z Konta przez osoby trzecie.

 

7.     W przypadku ustalenia, że podane dane podane w trakcie rejestracji nie są prawdziwe lub naruszają prawa osób trzecich Konto zostanie zablokowane, a Klient wyrejestrowany, o czym Sprzedający poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, podany przy Rejestracji.

 

8.     Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień, przy czym mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, przez co rozumie się także przesłanie wiadomości o nowych ofertach i promocjach Sklepu w formie Newslettera, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu w trakcie zakładania Konta w Sklepie lub składania zamówienia w ramach oferty zakupu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

9.     Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwia każdorazowo Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy Rejestracji lub składaniu zamówienia.

 

10.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie zaakceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie, bezpłatnie.

§ 4

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJI

1.     Sklep umożliwia zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci elektronicznej i zakup przez Klienta Towarów dostępnych w Sklepie na stronie http://karen-club.com

 

2.     Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym.

 

3.     Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 

4.     Klient składa zamówienie on-line na formularzu dostępnym na stronie Sklepu zarówno w ramach założonego Konta /tzw. zakup rejestrowany/, jak i bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych osobowych w bazie Sklepu /tzw. zakup bez rejestracji/ za pośrednictwem opcji „express checkout”

 

5.     Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego oraz prawidłowego doręczenia przesyłki. W przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem, w formie elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail,  w celu ustalenia korekty danych. 

 

Klient w zamówieniu wskazuje;

1)    imię i nazwisko oraz adres,

2)    numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej

3)    adres na który ma zostać dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma zostać dostarczony na inny adres niż adres zamieszkania Klienta będącego Konsumentem, inny adres niż adres siedziby lub adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Klienta niebędącego Konsumentem.

6.     Towar zamówiony w sklepie może zostać dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej lub poza jej granicami do wybranych krajów Europejskich lub świata.

 

7.     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje poprzez zachowanie treści  złożonej przez Klienta zamówienia /oferty zakupu/ i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych Towarów wraz z ich dostawą.

 

8.      W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

 

9.     Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Przejdź do potwierdzenia”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury, na życzenie Klienta, wskazane w odpowiednim miejscu na formularzu zamówienia.

 

10.  Wysłanie zamówienia przez Klienta /zatwierdzenie przyciskiem „Przejdź do potwierdzenia” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu, co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

11.  Po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta, Klient dokonuje płatności poprzez kliknięcie „Zapłać” za pośrednictwem „Paypal” lub elektronicznego systemu dokonywania przedpłaty kartą płatniczą Visa, MasterCard, Maestro, Discover” American Express.

 

12.  Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu potwierdzenie wysłania zamówienia, a po sprawdzeniu dostępności Towaru w Sklepie, drogą mail’ową potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierające informacje dotyczące numeru zamówienia, ilości pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi potwierdzenie zawarcia z Klientem umowy sprzedaży przez Sklep.

 

13.  W chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, przesłanego w formie wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami, umowy sprzedaży zamówionego przez Klienta Towaru tj. w momencie, gdy status zamówienia przejdzie z opcji „oczekuje” do opcji „zrealizowane”.

 

14.  Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przystąpienia do realizacji zamówienia tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o czym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu Klient przesyła drogą mailową na adres sklepu, wówczas Sklep zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez Klienta przedpłaty w ciągu 24 godzin, od chwili uznania rachunku bankowego Sklepu wpłaconą kwotą. 

 

15.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 

16.  Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.   Sklep dokonuje rezerwacji Towaru na 24 h, przy czym czas rezerwacji liczony jest od chwili potwierdzenia przez Sklep przystąpienia do realizacji zamówienia, czyli pojawienia się przy zamówieniu statusu „zrealizowane”. W przypadku bezskutecznego upływu oznaczonego czasu /tj. braku uznania rachunku Sklepu należnością z tytułu zapłaty ceny przez Klienta/ rezerwacja podlega anulowaniu i Towar ponownie jest dostępny w sklepie, o czym Klient zostaje poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji Konta /dla zamówienia z logowaniem/ lub na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

 

17.  Realizację zamówienia płatnego przelewem w ramach przedpłaty internetowej lub kartą kredytową, Sprzedający rozpoczyna po otrzymaniu należności za towar.

 

§ 5

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1.     Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek od towarów i usług ( VAT), cła i podatki.

 

2.     Ceny Towarów nie zawierają kosztów ich transportu i dostawy, o czym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Koszt dostarczenia zakupionego towaru każdorazowo jest podawany po skompletowaniu zamówienia w zakładce „Koszyk”, na stronie https://karen-club.com/basket/index

 

3.     Przy składaniu zamówienia, Klient może dokonać płatności wyłącznie za pośrednictwem przedpłaty internetowej przy użyciu karty płatniczej Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express lub za pośrednictwem serwisu „Paypal”.

 

4.     Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana jest na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  /Dz. U. Nr 827/ od momentu złożenia przez Klienta zamówienia, potwierdzonego przez Sprzedającego na stronie, aż do końca jego realizacji albo do czasu anulowania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 13 niniejszego Regulaminu. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą zostać wprowadzone już po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep.

Klient płaci cenę za zamówione Towary przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie przedpłaty internetowej, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

Ceny o których mowa w niniejszym ustępie mają zastosowanie wyłącznie do Towarów oferowanych w sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Karen-Club.com i w żadnym razie nie odnoszą się do cen obowiązujących w realnym Salonie Mody „KAREN” w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 20-24.

5.     Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep lub złożyły zamówienie, przed dokonaniem zmian, o których mowa w niniejszym ustępie lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

 

§ 6

DOSTAWA

1.     Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 

2.     Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną. Opłaty za dostawę podawane są w procesie składania zamówienia, o czym Klient jest informowany przed dokonaniem ostatecznej akceptacji zamówienia, przy statusie zamówienia „Przejdź do zapłaty”. Przewidywany czas dostawy to 4 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki przez Sklep.  Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu zapłaty ceny sprzedaży i kosztów przesyłki (z uwzględnieniem ewentualnych zwolnień z kosztów, o której Klient zostanie powiadomiony przy potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności, jako przedpłaty internetowej lub płatności kartą kredytową.

 

3.     Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką.

 

4.     Koszt przesyłki ponosi każdorazowo klient.

 

5.     Koszt przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 15 pln niezależnie od liczby zamówionych towarów oraz wybranego przez Klienta płatności. Koszt jest automatycznie naliczany przy składaniu zamówienia.

 

6.     Koszt przesyłki poza granicę Rzeczypospolitej polskiej jest każdorazowo określany w zależności od kraju do którego jest kierowany, o czym klient zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia, w formie pozycji „koszt przesyłki”  i uwzględniony przy zapłacie za zamówienie.

 

7.     Do każdego przesyłanego Towaru załączany jest dowód zakupu (paragon albo faktura VAT, jeśli Klient zastrzegł taką opcję przy składaniu zamówienia), dokument ze specyfikacją zamówienia.

 

8.     Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

§ 7

GWARANCJA, REKLAMACJA I ZWROTY

1.     Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

 

2.     Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta.

 

3.     Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową lub za pośrednictwem wybranej dowolnie firmy spedycyjnej, poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na koszt Klienta, na  adres:  Sklep Internetowy „KAREN Katarzyna Sokołowska ul. Zwycięstwa 20-24, 75-024 Koszalin, Polska z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep karen-club.com”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, a gdy okaże się to niemożliwe (przykładowo z powodu wyczerpania zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru wraz z kosztami przesyłki, w sposób wskazany przez Klienta w formularzu reklamacji.

 

4.     W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią, co do braku podstaw dla uznania reklamacji.

 

5.     W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zalecamy, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody i odmówił odbioru, zwracając przesyłkę do Sprzedającego.

 

6.     Klient, będący Konsumentem w rozumieniu w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru Towaru i zwrócić go Sprzedającemu w najszybszym możliwym terminie do Sklepu na adres „Karen” Katarzyna Sokołowska ul. Zwycięstwa 20-24, 75024 Koszalin

 

7.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich dalszych zobowiązań, poza zwrotem Towaru.

 

8.     W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy na adres e-mail: returns@karen-club.com wraz ze wskazaniem numeru zamówienia, a następnie po wypełnieniu formularza zwrotu, który Klient otrzyma od Sprzedającego, przesłać towar na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta w stanie niezmienionym, przez co rozumie się w szczególności:

 

1)    zachowanie wszystkich oryginalnych metek i oznaczeń, przyczepionych w miejscach, w których umieścił je producent,

2)    nieużywany stan Towaru,

3)    zachowanie żółtej linki, plomby i etykiety sklepu w stanie nienaruszonym,

4)    zwrot w oryginalnym opakowaniu w szczególności butów i akcesoriów,

 w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od daty odbioru przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu, przez co rozumie się kserokopię dowodu dostarczenia, potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu oraz dowód zakupu paragon lub fakturę VAT.  Należność za towar, zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 14 dni liczonych od daty doręczenia Klienta przesyłki zwrotnej do Sklepu, w ramach zawartej umowy sprzedaży na odległość, od której później Klient z zachowaniem terminu 14 dni, odstąpił.

9.     Zwrot Towaru zakupionego na podstawie umowy sprzedaży zawartej na odległość musi nastąpić, tak jak jego dostarczenie, za pośrednictwem kuriera lub w innej formie przesyłki, na koszt Klienta.

 

10.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem, zwrot uiszczonej ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument za pośrednictwem płatności internetowej, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami dodatkowymi. 

§ 8

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w celach marketingowych, z zastrzeżeniem uzyskania uprzednio zgody Klienta.

 

2.     Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie ich zgody oraz ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji i rozliczania usług działalności prowadzonej przez Sprzedającego.

 

3.     Użytkownicy mogą przeglądać strony Sklepu bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że z chwilą ich przekazania przestają być Użytkownikami anonimowymi.

 

4.     Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające  pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

 

5.     Podczas logowania do serwisu Klient może zostać poprowadzony o podanie swoich danych w szczególności przy rejestracji Konta tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania czy doręczenia przesyłki, adres e-mail etc.

 

6.     Dane Użytkowników i Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

7.     Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

8.     Klient lub Użytkownik może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, czy innych utrudnieniach.

 

9.     Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, nadto służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych /np. o regionie, z którego następuje połączenie/.

 

 

10.  Sprzedający informuje, że podczas przeglądania stron z ofertą Sklepu Karen-Club.com. Używane są pliki „Cookiem”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkowników, które pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników. Uzyskane informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnych i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” przez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej, przy czym w takim przypadku korzystanie ze stron serwisu może być utrudnione, w szczególności wolniejsze niż zazwyczaj.

 

11.  Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest do;

 

1)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

2)    korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

3)    nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

4)    korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego;

5)    korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;

6)    korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7)    powstrzymania od przetwarzania zdjęć i wszelkich innych materiałów umieszczonych na stronie Sklepu http://karen-club.com w celach innych aniżeli stricte związane z zapoznaniem się z ofertą Sklepu, dokonaniem rejestracji lub złożeniem zamówienia, przy czym pod pojęciem przetwarzania rozumie się dokonywanie wszelkich czynności mających na celu pozyskanie materiałów, takich jak kopiowanie, zmienianie lub inne wykorzystywanie. Naruszenie postanowień niniejszego punktu będzie traktowane, jako naruszenie dóbr osobistych Sklepu, zagrożone wszelkimi konsekwencjami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

 

2.     Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

3.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 2 dni, liczonym od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu pod adresem  http://karen-club.com

Zmiany Regulaminu  mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany nie obejmują zamówień Klientów złożonych przed ich wejściem w życie, które znajdują się w trakcie realizacji.

 

4.     Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

5.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.